Coronaprotocol

De Corona-maatregelen kunnen ons nog jarenlang bezig houden. Om onze dorpshuis functie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen, is het daarom noodzakelijk om structurele maatregelen te treffen. Die maatregelen hebben, onder andere, ten doel om onze gebruikers en vrijwilligers te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bij ons bovenaan staat. Daarvoor is het nodig dat onze maatregelen duidelijk en begrijpelijk zijn en dat we die uitgebreid en zorgvuldig communiceren naar de gemeenschap. Een communicatieplan/protocol is daarom noodzakelijk.

Maatregelen die genomen moeten worden zijn:

Anderhalve meter tijdens het lopen
Uitgangspunt is dat we onze gebruikers helpen om de onderlinge afstand van anderhalve meter te bewaren. Om de 1,5 meter afstand mogelijk te maken, is het gewenst om nauwe doorgangen te vermijden.

Het kantoor heeft maar één in- en uitgang en hier moeten gedragsregels uitkomst bieden.
MAATREGEL; gebruikers die het kantoor verlaten hebben voorrang boven inkomende gebruikers. Dwingende controle op naleving is niet mogelijk en onwenselijk, de gedragsregels moeten duidelijk zijn en de eigen verantwoordelijkheid is hier leidend.
Indeling kantoor zal zo worden uitgevoerd dat een ieder 1.5 meter van elkaar afzit.
Voor het kantoor geldt dan dat er maximaal 4 gebruikers plaats kunnen nemen.

Vergaderzaal heeft twee in-en uitgangen.
MAATREGEL: Inkomende gebruikers gaan via de deur in de bar en uitgaande gebruikers via de deur die in de opslagruimte achter de keuken uitkomt. Vandaaruit kan men via de buitendeur naar buiten. Of hier ook de gedragsregel toepassen van gebruikers die de vergaderzaal verlaten hebben voorrang op de inkomende gebruikers.
Indeling vergaderzaal zal zo worden uitgevoerd dat een ieder 1.5 meter van elkaar afzit.
Voor de vergaderzaal geldt dan dat er maximaal 15 gebruikers plaats kunnen nemen.

De Grote Zaal heeft twee in-en uitgangen waarvan 1 deur buiten uitkomt (nooduitgang) en 1 deur in het bargedeelte.
MAATREGEL: Ook hier de gedragsregel toepassen van gebruikers die de zaal verlaten hebben voorrang op de inkomende gebruikers.
Bij een grotere groep mensen (tot 30 personen ) zou de buitendeur aan het einde van een bijeenkomst open kunnen.
Maximaal 30 personen tot 1 juli
Gesloten in juli en augustus
Maximaal 45 personen na 1 september

Anderhalve meter tijdens een activiteit
Hierbij is het uitgangspunt dat we gebruikers helpen, bijvoorbeeld door een optimale opstelling van tafels en stoelen. De opstelling wordt ontworpen per activiteit en per gebruikte ruimte. Wat is het maximaal aantal gebruikers op 1.5 meter afstand.
Het bijwonen van een schoolmusical vereist een andere opstelling dan een klaverjastoernooi. De Balstien vrijwilliger, ter plekke, zorgt voor een juiste opstelling met eventuele merktekens op de grond of muur. Ook hier geldt; controle op naleving is niet wenselijk, de gedragsregels moeten duidelijk zijn en de eigen verantwoordelijkheid is hier leidend.

Geadviseerde gedragsregels
Naast de maatregelen die wij moeten nemen, moeten we ook duidelijk maken welk gedrag wij van gebruikers verwachten. We sluiten aan bij de door de overheid ingestelde gedragsregels, en daarnaast zijn specifieke adviezen ten aanzien van het gedrag nodig omtrent het gebruik van ons gebouw en het omliggende terrein. We moeten niet in de situatie komen dat wij naleving van de gedragsregels moeten controleren en afdwingen.

Algemene hygiëne
Het bevorderen van de hygiëne bestaat uit twee componenten;

1. Ons beleid mbt schoonmaken
De Balstien vrijwilliger zal tijdens en na de vergaderingen/bijeenkomsten regelmatig schoonmaken .
Schoonmaakprotocol voor de dienstdoende vrijwilliger
1. Alle oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, tafels, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc.) regelmatig schoonmaken tijdens je vrijwilligersdienst
2. Maak ruimtes tijdens en na gebruik schoon.
3. Maak toiletten schoon tijdens en aan het eind van de dienst

2. De gedragsregels voor de gebruikers
Wat de gedragsregels voor de gebruikers betreft;
1. er zullen op verschillende plaatsen in elke ruimte een tafel staan met desinfecterende lotion en schoonmaakdoekjes.
2. Voor de toiletten zijn er nieuwe pedaalemmers aangeschaft. Ook zijn er papieren doekjes om je handen te drogen ipv de hetelucht handdroger die in de toiletten hangt.
3. De gebruiker houdt zich aan de RIVM gedragsregels
4. Onze vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien dragen handschoenen. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig.

Hygiëne in horeca-activiteiten
Onze horeca-activiteiten vereisen ook een nieuwe kijk op hygiëne. Mag je bierglazen nog even omspoelen? Mag een algemeen melkkannetje bij de koffie of moeten we cupjes gebruiken? Mag een koffiekan op tafel staan waarbij iedereen de kan vastpakt en inschenkt? Of moet koffie worden ingeschonken door één persoon

• Er worden alleen maar kartonnen bekers gebruikt.
• Koffiemelk is vervangen door cupjes.
• Koffie wordt ingeschonken door vrijwilliger.
• Geen gebruik van de frituur
• Er wordt geen voedsel ed verkocht.

Er worden,  tot nader order, geen feesten en evenementen gegeven in de zalen.

ALGEMENE RIVM MAATREGELEN
Zoals voor iedereen nu wel duidelijk is moeten de algemene RIVM maatregelen altijd in acht worden genomen:
• Was je handen
• Nies in je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)
• Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis
• Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet
het hele huishouden thuisblijven

Wat de Balstien verder nog gaat en moet doen zijn de volgende maatregelen:
Vooraf bezoekers vragen of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen
vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan. Wij zullen bij grotere bijeenkomsten de bezoeker een formulier geven die zij moeten invullen. Hierop wordt naar uw naam, datum en tijd bezoek, eventuele ziekteverschijnselen en emailadres gevraagd.
Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen wassen.

Looproutes
Er zijn looproutes in het dorpshuis. Met pijlen of andere markeringen zijn er looproutes. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van routes met eenrichtingsverkeer, zodat mensen elkaar niet tegen het lijf kunnen lopen.

De toiletten
Er zijn in totaal drie de dames toiletten. De twee buitenste zijn gesloten. Ook hier geld de gedragsregel - Degene die naar buiten gaat heeft voorrang.

Wat betreft de herentoiletten. Ook hier zijn twee toiletten gesloten en daarbij ook twee urinoirs. Ook hier geld de gedragsregel - Degene die naar buiten gaat heeft voorrang.

Gebruikers van ruimtes/zalen
• Gebruikers die een ruimte willen huren moeten dit vooraf reserveren zodat het maximaal aantal gebruikers makkelijk te handhaven blijft (dat kan per telefoon, app of mail).
• De tafels en stoelen staan minimaal 1,5 meter uit elkaar.
Door minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde
tafels en stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand tussen de
gezelschappen worden gecreëerd.
• Maximaal 2 personen aan één tafel zitten en aan de bar mogen gebruikers alleen afhalen of iets vragen
Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Dit geldt ook voor de bar.
• Het dorpshuis mag vanaf 1 juni maximaal 30 personen tegelijk ontvangen mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Vanaf 1 september is de maximale bezetting voor de grote zaal 45 personen. Met daarbij eventueel een overleg in de vergaderkamer en in het kantoor. Dan zou bij een volle bezetting er 64 gebruikers gebruik kunnen maken van de Balstien.
• Vrijwilligers moeten altijd 1,5 meter afstand houden
• Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin
• Hang jassen niet aan de kapstok. Om drukte bij de kapstokken te vermijden is het raadzaam om bezoekers hun jassen mee te laten nemen en over hun eigen stoel te leggen.
• Binnensporten is tot 1 september niet toegestaan. Binnensport omvat ook sporten zoals biljarten en bridgen.

Waldsang en Bernlef
De brassbands mogen vanaf juni weer oefenen maar wel met 1.5 meter afstand. Er liggen speciale eisen voor de gebruikers van de Brassbands; 

Verantwoordelijkheid

Het Dagelijks Bestuur van de Balstien is verantwoordelijk voor:
• Het bestuur maakt beleid, protocol/communicatieplan. Legt het beleid, de protocol/communicatieplan vooraf ook voor aan de gemeente als check en waarborging. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden.
• Licht verenigingen, huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals; informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc.
• Stelt eventueel een corona coördinator aan die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de stukken en de communicatie hierover. Het bestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is.

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor:
Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving maar zal wel mensen en verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is.

Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor:
Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van
hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag
Het bestuur zal eventuele zaken afspreken met verenigingen en huurders. Zo kan het bestuur bijvoorbeeld afspreken en vastleggen dat de huurders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun leden wanneer zij gebruik maken van het dorpshuis. Op die manier is het bestuur, bij het niet naleven van de maatregelen, juridisch gedekt.

Eventuele scenario voor de toekomst en na 1 september 2020
Het kan zijn dat de Coronapandemie niet erg lang duurt. Misschien omdat toch vrij snel een vaccin is ontwikkeld. Maar reëler is de verwachting dat rekening moet worden gehouden met een langere periode van speciale maatregelen om besmetting tegen te gaan. In het ergste geval gaat deze periode nog jaren duren. Voor ons Dorpshuis die veelal met oudere (en dus kwetsbaardere) mensen te maken heeft kan dat grote gevolgen hebben.

Na 1 september, als er nog coronaregels van kracht zijn, zullen de volgende maatregelen van kracht gaan:
• Gebouw gaat beperkt open
• Afspraken met meeste vaste huurders starten weer op met of zonder een vrijwilliger . Dit hangt af van de bijeenkomst/huurder.
• Geen grote evenementen tot er veel meer duidelijkheid is, dit voor de veiligheid van onze gebruikers en vrijwilligers en ivm de 1.5 meter afstand. Bij grotere evenementen (meer als 45 personen) kunnen wij niet de 1.5 meter afstand garanderen.
• Nagenoeg stilvallende horeca

Het Bestuur
De Balstien